Referencje

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaświadcza, że Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony środowiska EKOWOD S.A. w Nowym Sączu od wielu lat wykonuje na rzekach i potokach roboty regulacyjne oraz przejścia kanałami pod ich korytami. Powyższe roboty sa realizowane zgodnie z normami i odbierane bez zastrzeżeń, w okresie gwarancyjnym nie wykazują usterek. Obiekty regulacyjne i przejścia kolektorami wykonywane są fachowo o wysokiej jakośści przez doświadczonych pracowników.


Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy Nowy Sącz
EKOWOD S.A. posiada doświadczenie w budowie i regulacji wysypisk, dysponuje wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną, specjalistycznym sprzętem i robotnikami budowlanymi o odpowiednich kwalifikacjach. Współpracujemy z Przedsiębiorstwem już wiele lat. Na nasze zlecenie EKOWOD S.A. wykonało szereg robót tożsamych m in. obwałowania, drenaże , roboty ubezpieczeniowe i regulacyjne oraz inne specjalistyczne roboty ziemne. Przedsiębiorstwo zawsze solidnie wywiązywało się z powierzonych zadań.
 

Sądecko Podhalańska Izba Gospodarcza
Sądecko Podhalańska Izba Gospodarcza w Nowym Sączu stwierdza, że Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony śŚrodowiska EKOWOD S.A. w Nowym Sączu jest Członkiem założycielem naszej Organizacji. Jego przedstawiciele aktywnie uczestniczą w działalnośści życia gospodarczego w regionie nowosądeckim i na Podhalu. Przedsiębiorstwo w oparciu o nowe technologie wykonało i obecnie realizuje wiele bardzo ważnych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Posiada wysoko kwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną z dobrymi menadżerami zarządzającymi Przedsiębiorstwem.


Urząd Miejski w Nowym Sączu
Przedsiębiorstwo Budownictwa wodnego i Ochrony środowiska EKOWOD S.A. w Nowym Sączu to Firma która w ostatnich latach na nasze zlecenie wykonała szereg przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury Miasta. Podczas zagrożenia powodziowego w lipcu 1997 r. EKOWOD S.A. aktywnie uczestniczył w akcji powodziowej udostępniając niezbędne śśrodki techniczne i pracowników. Swoim doświadczeniem i wiedzą fachową służy lokalnej społeczności przyczyniajšc się do rozwoju naszego Miasta i regionu. Firma ta jest fachowym, solidnym i godnym polecenia do współpracy partnerem.
 

Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz
Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu odebrał w dniu 06.10.1998 r. od Generalnego Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego i Ochrony środowiska EKOWOD S.A. w Nowym Sączu składowisko odpadów komunalnych w dzielnicy Piaski. W/w składowisko wykonane zostało z zastosowaniem najnowszych technologii stosowanych obecnie w krajach EWG. Wysoki standard uszczelnień czaszy uzyskano jednak nie tylko dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów o tym decydowało również doświadczenie... To co obserwowaliśmy podczas budowy to z pewnością wysoki profesjonalizm w prowadzeniu robót ziemnych i staranność układania geotekstyliów. Podsumowując naszą opinię o Firmie stwierdzamy rzetelne wykonanie wszystkich robót zarówno pod względem technicznym jak i ich rozliczeniach finansowych.


Urząd Gminy Łącko
Swoją wiedzą, doświadczeniem przedsiębiorstwo EKOWOD S.A. szczególnie wykazało się po powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r, dzięki operatywności kadry oraz dobrego technicznie sprzętu, bardzo szybko zostały usunięte skutki powodzi.Prace prowadzone na terenie naszej Gminy przez EKOWOD S.A. zostały wykonane terminowo, z wielką starannością, solidnie i fachowo, a personel techniczny i kierownictwo cechuje znajomość swojego rzemiosła i otwartość w kontaktach z Inwestorem.


Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A
Zarząd Spółki "Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A w Krynicy z satysfakcją potwierdza współudział w budowie kolei linowej na Jaworzynę Krynicką Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego i Ochrony środowiska EKOWOD S.A. w Nowym Sączu. Wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z normami, fachowo przez doświadczonych pracowników i odebrane przez dozór techniczny (firma Girak Garaventa z Austrii) Przedsiębiorstwo posiada wykwalifikowana kadrę inżynieryjno-techniczną i wyspecjalizowany sprzęt do wykonania tego typu robót.