Informacje o firmie

Ekowod S.A. jest firmą świadcząca usługi z zakresu budownictwa wodnego i ochrony środowiska.

Zarząd firmy EKOWOD S.A.:

  • mgr inż. Tadeusz Sułkowski - Prezes Zarządu
  • mgr inż. Dariusz Jańczyk - Członek Zarządu
  • mgr Alina Poręba - Przewodniczący Rady NadzorczejRys historyczny

Przedsiębiorstwo EKOWOD S.A. powstało 17 października 1994 roku w wyniku przekształcenia się państwowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego i Melioracji działającego od 1945 r. w  Spółkę Akcyjną. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. : budowa obiektów inżynieriiwodnej i  sanitarnej, budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, specjalistyczne prace budowlane, budowa dróg, obiektów drogowych, budowa kanalizacji, wodociągów, ujęć wód, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, likwidacja osuwisk. EKOWOD S.A. jest firmą specjalizującą się w robotach związanych z inżynierią iwodną środowiska . Roboty z tej branży wykonujemy już od ponad 50 lat. Zatrudnieni pracownicy posiadają praktyczne doświadczenie w wykonawstwie, dysponują odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Dysponujemy własnym ciężkim sprzętem budowlanym oraz transportem. Posiadamy zaplecze warsztatowo naprawcze. Produkujemy niezbędne do robót elementy z drutu.


Teren działania i główni Inwestorzy

Statutowa działalność Spółki obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Jesteśmy silnie związani ze swoim regionem i województwem małopolskim na terenie którego wykonujemy większość robót. Naszymi głównymi Inwestorami są : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,Urzędy Gmini Powiatów, Zarządy Dróg i administracji zbiorników wodnych. Przedsiębiorstwo bierze czynny udział w akcjach powodziowych udostępniając swój sprzęt i środki transportu oraz doświadczoną kadrę inżynieryjno - techniczną. Uczestniczymy w usuwaniu skutków powodzi odbudowując i wykonując umocnienia i obiekty hydrotechniczne na rzekach i potokach.


Udział przedsiębiorstwa w akcjach przeciwpowodziowych

Pracownicy i środki techniczne przedsiębiorstwa uczestniczyli w akcjach powodziowych na terenie miasta i gmin naszego województwa. Kadra inżynieryjno - techniczna koordynowała i prowadziła działania przeciwpowodziowe. W razie zagrożenia stawiamy do dyspozycji odpowiednie środki. Uczestniczymy w usuwaniu skutków powodzi odbudowując i wykonując umocnienia brzegów i obiektów hydrotechnicznych na rzekach i potokach.